google-site-verification=-_ZRSCn6734FAxJWCwUrQgDrBI20DQg6Sy_AgHSUq8Q

Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality vo farnosti

1. DEŇ

Patrón a vzor snúbencov

ÚVAHA

Boh zjavil svätému Jozefovi skrze anjela tajomstvo príchodu Syna Božieho na svet. Svätý Jozef, poslušný Božiemu vnuknutiu, prijal pod svoju strechu Máriu v požehnanom stave. Tým poskytol prístrešie samotnému Ježišovi – Vykupiteľovi sveta, ktorého Mária priniesla pod svojím srdcom do jeho domu.

Zverme Bohu a ochrane sv. Jozefa všetkých snúbencov a tých, ktorí majú v úmysle založiť si rodinu.

MODLITBA DEVIATNIKA

 Prosíme ťa, Bože, pre zásluhy sv. Jozefa, snúbenca Najsvätejšej Bohorodičky a Ochrancu sv. Rodiny, požehnaj snúbencov, ktorí túžia založiť rodinný krb. Naplň ich srdce duchom lásky, obety a zbožnosti. Keď na seba berú túto úlohu, nech tak konajú podľa vzoru sv. Jozefa a zverujú s dôverou budúcnosť vznikajúcej rodiny do milujúcich rúk Božích. Svätý Jozef, ubytuj sa v ich dome spolu s Ježišom a Máriou. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, patrón snúbencov, oroduj za nás!

2. DEŇ

Ochranca ľudí bez domova

ÚVAHA

Svätého Jozefa veľmi bolelo, keď nenašiel v Betleheme dôstojné miesto pre narodenie očakávaného Spasiteľa. Túto bolesť však znášal mlčky, pokorne odovzdaný do vôle Božej, plný živej dôvery v Božiu Prozreteľnosť.

Bez reptania znášal všetky ťažkosti, ktoré ho v živote stretli.

Zverme Bohu a ochrane sv. Jozefa rodiny bez domova, hľadajúce ubytovanie a strádajúce kvôli nepostačujúcemu bývaniu.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty poznáš bolesti a utrpenie, ktoré sprevádzajú starosti s hľadaním strechy nad hlavou. Sám si to zakúsil ako v Betleheme, tak na úteku v Egypte. Vezmi pod svoju ochranu rodiny, ktoré nemajú obydlie, zvlášť matky s malými deťmi a všetkých, ktorí sú nútení žiť za hranicami svojej vlasti. Postaraj sa o matky v požehnanom stave a všetky rodiny, čakajúce na narodenie dieťatka. Nauč ich znášať v tichosti a pokoji neistotu zajtrajška a všetky životné ťažkosti s dôverou v Božiu Prozreteľnosť.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, ochranca ľudí bez domova, oroduj za nás! 

3. DEŇ

Patrón otcov rodín

ÚVAHA

Svätý Jozef očakával s veľkým dojatím narodenie Ježiša Krista. Klaňal sa Božiemu Dieťaťu, ktoré bolo v Betleheme položené do chudobných jasieľ na slamu. Vo vyhnanstve v Egypte bdel nad jeho bezpečím, v Nazarete obstarával všetky životné potreby Syna Božieho.

Ako pestún Pána Ježiša bol stále pri ňom, býval, pracoval, modlil sa s ním. Ježiš potom, ako dieťa a mladík, miloval svätého Jozefa a vážil si ho ako dobré dieťa svojho otca.

Modlime sa za otcov, ktorí plnia svoju otcovskú úlohu s ťažkosťami, nie vždy zapríčinenými ich vinou. Nech s pomocou svätého Jozefa zodpovedne plnia povinnosti hlavy rodiny.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov rodín, nauč ich kresťansky chápať povinnosti. Napĺňaj ozajstnou radosťou srdcia rodičov, ktorí odovzdávajú život svojím deťom. Nech sa otcovia starajú o svoje rodiny tak, ako si sa ty staral o svätú rodinu v Nazarete. Nech žijú svoj rodinný život s Ježišom. Vypros im, aby ich žiadne životné prekážky nedokázali vzdialiť od Boha a ochladiť ich vzájomnú lásku. Svätý Jozef, zver Bohu všetkých otcov, ktorí sa starajú o svoje rodiny, a najmä tých, ktorí svoje povinnosti vykonávajú s ťažkosťami. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, patrón otcov rodín, oroduj za nás!

4. DEŇ

Ochranca chudobných

ÚVAHA

Svätá Rodina sa rátala medzi chudobné. Nemali iný majetok okrem toho, ktorý ťažkou prácou získal svätý Jozef. Ten ako hlava rodiny iste ťažko niesol, že nemôže Kristovi zaistiť blahobyt a podmienky hodné jeho osoby. Ale Pán Ježiš chcel bývať a žiť práve v takejto rodine. Nemôžeme pochybovať, že svätý Jozef vynikal medzi svojimi susedmi a príbuznými. Určite bol ochotný, štedrý a starostlivý keď išlo o dobro iných. Bol vždy pripravený pomáhať a prispieť dobrou radou. Nemohol predsa konať inak, keď plnil takú vznešenú úlohu a čestnú povinnosť.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty si bol chudobný a nehanbil si sa za svoju biedu, bez reptania si žil v zhode s Božou vôľou. Posilňuj v našich srdciach živú vieru, že Boh nikdy neopustí tých, ktorí v neho dúfajú a verne mu slúžia. Vypros potrebné milosti všetkým, ktorí trpia nedostatkom. A tým, ktorí sú ochotní pomáhať chudobným rodinám duchovne i hmotne a delia sa o svoj majetok, nech Boh dá šťastie v živote a bohatú odmenu vo večnosti. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, ochranca chudobných, oroduj za nás!

5. DEŇ

Vzor pracujúcich

ÚVAHA

Práca je povinnosťou každého človeka, a ani svätý Jozef, napriek tomu, že bol Bohom vybratý za pestúna Syna Božieho, nebol od nej oslobodený. Ako tesár ťažko pracoval, aby uživil svätú Rodinu. Zakúsil neistotu zajtrajška i ťažobu podstúpených námah. Pán Ježiš bezpochyby pomáhal svojmu pestúnovi ako dorastajúci mladík i ako dospelý muž.

Modlime sa za ľudí, ktorí ťažko pracujú, aby uživili seba a svoje rodiny. Prosme Boha najmä za nezamestnaných, aby si dokázali nájsť dobré zamestnanie a tak uživiť i svojich najbližších.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty poznáš cenu driny i pot ťažkej práce, ktorú si vykonával, aby si svätej Rodine zaistil dôstojné životné podmienky. Prosíme ťa, zahrň starostlivosťou svojho otcovského srdca všetkých ťažko pracujúcich. Vezmi ich pod svoju ochranu. Nech všetci dostanú spravodlivú mzdu za svoju prácu, aby ich rodiny netrpeli hladom a nežili v nedostatku. Nezabúdaj, živiteľ svätej Rodiny, na tých, ktorí nemajú prácu a márne ju hľadajú.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, vzor pracujúcich, oroduj za nás!

6. DEŇ

Príklad modlitby

ÚVAHA

Svätý Jozef, Ježišov pestún, žil, pracoval a modlil sa v jeho prítomnosti. Vedomie, že všetko robí pre Boha, keď sa stará o jeho syna, mu dávalo silu a vytrvalosť. Tým viac, že takmer na každom kroku odmeňovala Ježišova prítomnosť vynaložené úsilie a obety, ktoré vo svojom živote prinášal. Žil s ním deň za dňom, zaobstarával výživu a odev tomu, na ktorého čakali proroci a túžili ho uzrieť a aspoň sa ho dotknúť.

Modlime sa, aby sme tak, ako svätý Jozef všetko konali v Ježišovej prítomnosti, prežívali jeho blízkosť v hlbokom ponorení do modlitby a boli si vedomí Božej prítomnosti.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty si žil, pracoval a modlil sa v Ježišovej prítomnosti. Pozeral si naňho s vierou a z jeho blízkosti si čerpal silu k horlivému plneniu každodenných povinností. Nauč nás neustále pamätať na Božiu prítomnosť v našom živote, aby sme žili a plnili svoje povinnosti s myšlienkou na to, že Ježiš je prítomný v našich domovoch a v našich srdciach.

Prosíme ťa za všetkých, ktorých každodenná práca je sprevádzaná zbožnou modlitbou, i za nás a za našich najbližších, aby sme vedeli spájať každú svoju činnosť s vrúcnou modlitbou a s vedomím toho, že Boh vidí všetko a neustále sme pod jeho ochranou. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, príklad modlitby, oroduj za nás!

7. DEŇ

Verne v Boha dúfajúci

ÚVAHA

V živote svätého Jozefa obdivujeme jeho veľkú vieru a dôveru v Pána Boha. Ako vrúcne a poslušne uskutočňuje vôľu Božiu! Pán Boh rozptýlil jeho pochybnosti a odmenil jeho vieru, keď prijíma Máriu do svojho domu. Poslušne zachraňuje Dieťa Ježiša útekom do Egypta, z vôle Božej sa vracia do Nazaretu. S bolesťou v srdci hľadá Ježiša počas púte do Jeruzalema. V duchu viery, dôvery, poslušnosti a zbožnosti uskutočňuje životnú úlohu, ktorú mu Boh určil. Pri všetkých udalostiach svojho života dôveruje dobrému Bohu, že všetko, čo je mu uložené vykonať, je z jeho vôle.

Prosme svätého Jozefa, nech nás učí vernosti; v zbožnej dôvere v Boha nech podopiera tých, ktorých viera je slabá, alebo dôveru v Boha stratili v životných skúškach.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, náš vzor a patrón, si pre nás zvláštnym príkladom ako prijímať vôľu Božiu vo všednom živote. Daj, nech ju máme vždy na zreteli. Prebýval si, svätý Jozef, v blízkosti Ježiša a Márie vo svojej všednej každodennosti. Pri svojom rozhodovaní si sa vždy riadil Božou vôľou, a dúfal si v hlas, ktorý vychádzal z hĺbky tvojho srdca. Nauč nás načúvať hlasu Prozreteľnosti, ktorým Boh riadi náš život a naše kroky v pozemskom živote a obracia ich k životu večnému. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, verne dúfajúci v Boha, oroduj za nás!

8. DEŇ

Patrón umierajúcich

ÚVAHA

Svätý Jozef  ako hlava svätej Rodiny umieral podľa tradície v prítomnosti Ježiša a Márie. Celý život sa staral o ich bezpečnosť. Namáhal sa, aby im zaistil náležité životné podmienky. Svoje povinnosti hlavy rodiny plnil svedomito a poctivo.

Nemožno pochybovať , že Ježiš a Mária prechovávali úctu a lásku k svojmu živiteľovi. O to viac ho svojou starostlivosťou zahŕňali v závere jeho pozemskej púte. Aký bezpečný sa musel vtedy cítiť svätý Jozef, keď mohol pri svojom smrteľnom lôžku vidieť tieto dve najsvätejšie Osoby!

Zverme všetkých, ktorí sa blížia ku koncu svojho života, umierajúcich, a tiež hodinu svojej smrti orodovaniu svätého Jozefa, patróna šťastne umierajúcich.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ktorý si pozemský život zakončil na rukách Ježiša a Márie, vypros nám trvalú lásku k Bohu do konca nášho pozemského putovania, a spolu s Ježišom a Máriou príď pre nás v poslednej hodine nášho života, aby sme mohli šťastne vojsť do kráľovstva svetla a pokoja.

Zverujeme ti všetkých, ktorí sa blížia ku koncu svojho pozemského putovania. Nech šťastne odídu z tohto sveta v prítomnosti Ježiša, Márie i teba, svätý Jozef – patrón umierajúcich!

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, patrón umierajúcich, oroduj za nás!

9. DEŇ

Orodovník v nebi

ÚVAHA

Boh zveril svätému Jozefovi ochranu svojho Syna Ježiša a jeho Nepoškvrnenej Matky na zemi, a hojne sa mu odmenil za tú vernú službu šťastím v nebi. My, ktorí vzhliadame k osobe tohto svätého muža, ako ku svojmu vzoru  tu na zemi, považujeme ho zároveň za svojho orodovníka pred Božím trónom v nebi.

Obraciame sa k nemu s prosbou o pomoc, aby sme boli schopní žiť pokorne, podľa jeho príkladu a umierali raz tiež v prítomnosti Ježiša a Márie a spolu s ním hľadeli na tvár Božiu.

Zverujeme sa vždy orodovaniu svätého Jozefa, zvlášť v rôznych potrebách a ťažkých životných situáciách.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ty si ako spravodlivý a zbožný muž, Máriin snúbenec, Ježišov ochranca a pestún bol v nebi zvlášť oslávený. Buď vždy naším orodovníkom pred tvárou Božou, aby sme s tvojou pomocou žili sväto, šťastne umierali a od Boha obdržali večnú radosť.

Pomôž nám, aby sme po svojej smrti dostali z rúk samotného Otca nášho v nebi príbytok, ktorý nám Ježiš pripravil vo svojom kráľovstve. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi – nachádza sa úplne naspodu.

Otče náš.

Zdravas Mária.

Svätý Jozef, orodovník v nebi, prihováraj sa za nás!

 

Farské úrady v Slivníku, v Kuzmiciach a Slanskom N/M oznamujú:
Vzhľadom k nekontrolovateľnému šíreniu vírusu v našich obciach, po dohode s lekárom a starostom obce, s okamžitou platnosťou prechádzame v kostole a cerkvi v Kuzmiciach a v Slivníku na slávenie bohoslužieb bez účasti verejnosti – iba online spôsobom. / cez internet / V Kalši po dohode s o. Dávidom a p. starostkou platí v rímskokatolíckom kostole, že sv. omše budú tiež bez účasti veriacich.
Toto opatrenie má trvať minimálne 14 dní a má pomôcť k obmedzeniu mobility a tým k spomaleniu šírenia vírusu. O prípadných zmenách budeme informovať.

Otcovia Matúš, Štefan a Dávid.


 AKTUÁLNY OZNAM!!!

SV. OMŠE SA SLÚŽIA SÚKROMNE, BEZ ÚČASTI VERIACICH!!!!

Ďalšie informácie ako budú sv. omše počas sviatkov 

Narodenia Pána vám oznámime v stredu.


Úplné odpustky počas dušičiek

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Moji milí,

Keď som nie tak dávno písal, že sme opäť niekde, kde sa zdá, že sme už boli... že predsa je to iné... tak už nie je. Znova sme naspäť. Aj keď podľa najnovšieho rozhodnutia sa bohoslužby môžu konať z nie väčším počtom ako 6 osôb vrátane kňaza a na základe usmernenia arcibiskupského úradu, od dnešného dňa (15.10.2020) budú zatiaľ sväté omše v našej farnosti slúžene až do odvolania iba súkromne - bez prítomnosti veriacich. V nedeľu a prikázaný sviatok budú vysielané  on line na našej facebookovej stránke Farnost Slivnik .Úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň tak, ako boli vyhlásené. Úmysly na ďalšie týždne nájdete na našej web stránke.www.farnostslivnik.sk- . Krsty, sobáše a pohreby je možné naďalej vysluhovať, pri zachovaní platných nariadení a hygienických opatrení s počtom nie väčším ako 6 osôb vrátane kňaza. V prípade vyslúženia sviatosti pomazania chorých, alebo nevyhnutnej sviatosti zmierenia alebo akejkoľvek služby ma môžete kontaktovať.

I keď sme nateraz pripravený o jedinečný zdroj duchovného života a sviatostnej posily, ostávam spojený v modlitbe.

váš farár Matúš

 


BRADA...

Moji drahí, často na vás cez tieto časy CORONY myslím. O to viac, keď som v kostole na svätej omši, vy ma vidíte cez televízor alebo mobil, ale ja vás nie. Je to jedna z najťažších a najsmutnejších chvíľ, pozerať sa do prázdnych lavíc. A tak som premýšľal, ako vám dať najavo, že ste stále v mojom srdci a myslím na vás. Že myslím na to, ako ste sedávali tu v kostole a ja som vám mohol hľadieť do očí. Myslievam na to, ako sa máte, či ste v poriadku a tak mi vzkrsla myšlienka, že vám to dám najavo sám na sebe. A rozhodol som sa. Tým rozhodnutím je moja brada. Moja vlastná. Stále rastie. A cez tieto ťažké chvíle ju neholím. Ona mi pripomína Vás, pri každom pohľade do zrkadla sa nesnažím vidieť seba, ale Vás... a tu nachádzam motiváciu ešte viac sa za vás modliť a obetovať. Veď práve preto ma tu Boh potrebuje a o. arcibiskup poslal. Aby Božia láska a pokoj v tomto spoločenstve rástla aj naďalej. Nie raz je pre mňa strašným bojom to škrabanie, ale nevzdávam sa, práve naopak. Viem, že krásne veci sa nerodia ľahko a preto sa trpezlivo a s pokojom snažím ďalej. Tak ako moja brada stále rastie, tak aj naše srdcia bijú naďalej. Aj keď sme doma. A my sa nevidíme. A to je aj život. Hoci sme doma, život pokračuje ďalej. Ak sa na ten život pozrieme ako na záhon Božích kvetov, tak teda tá brada môže byť jej podobizňou. Ona sa skladá z mnohých chĺpkov. Nie každý je symetrický, nie každý chlp rastie podľa mojich predstáv do určitej strany, či podoby. Ale každý jeden je podstatný k celistvosti. Je to ako Cirkev, aj naše farské spoločenstvo. Každý je dôležitý. Či už sa nachádza niekde  na povrchu, či je nižšie. Či je svetlejší, alebo tmavší. Či rastie a vyzerá, že je rovný alebo krivý. Všetky sú dôležité a podstatné. A na tom záleží. Každý je výnimočný a preto každého Boh miluje špeciálne, ale stále rovnako silno. Aj ja vás mám rád a týmto gestom, som vám to chcel ukázať. Nech už ste akýkoľvek, ste moji a ja sa za vás modlím a myslím na vás. Každý jeden deň. Hoci sa teraz nestretávame, stále tá Božia Cirkev môže rásť – ako moja brada. Lebo hoci nesmieme z bezpečnostných dôvodov navštevovať chrámy a spoločne slúžiť svätú omšu či pobožnosti, máme možnosť budovať Cirkev doma. Vlastné domáce cirkvi a tak v trojjedinom Bohu vytvárame krásny, obrovský a silný celok. Pán iste bude s nami ako doteraz. Drží nad nami svoju ruku a chráni nás. Tak ako v tomto období - ak chceme ísť von nosíme rúško. To je tá ochrana a pomoc proti zákernému vírusu. Aj v duchovnom živote máme ochranné rúcho Nebeskej Matky a Božiu ruku. A preto to dokážeme zvládnuť modlitbou, láskou, pokojom... Tak si pod tým ochranným rúškom Boha pestujme celistvé spoločenstvá. Nech je tá svornosť a láska dlhá, súdržná, ako keby jednoliata v jedno. Nebojme sa ani byť iným, svetlejším, tmavším,, menším, kratším, väčším, krivším. Buďme Božími, buďme jeho vyvolení, jeho výnimoční. Buďme jeho pestovanou bradou, ktorá sa nechá strihať a upravovať do krásy...Božej krásy. A na záver? Veď na brade nezáleží, holím si ju dnes. Záleží na jednej veci- nech sme ľudia, z ktorých má náš Otec v nebi radosť a vtedy budeme mať radosť zo života aj my sami a túto radosť potom dokážeme rozdávať aj iným.

S pozdravom o. Matúš


Viac info nájdete na https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200421028

Modlitba duchovného svätého prijímania

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen

MODLITBA POŽEHNANIA VEĽKONOČNÉHO JEDLA

V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka:

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša:         (11, 9-13)

Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.

          Modlitba              

Zvelebený si, Pane, náš Bože,

Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.

Ďakujeme za Tvoje dary,

ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života.

Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak,

aby sa posilnila naša vzájomná láska

a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.

Skrze Krista, nášho Pána.

 

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš ...

Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária ... (alebo Pod Tvoju ochranu ... )

Modlime sa v čase pandémie:

Všemohúci a milosrdný Bože,

zhliadni na našu bolestnú situáciu;

posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji,

aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť.

Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna,

ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje

v jednote s Duchom Svätým

po všetky veky vekov. Amen.

 

Svätenie veľkonočných jedál- SA RUŠÍ!!!!!! Z dôvodu zákazu vychádzania, ktorý schválila vláda SR. Zároveň sa rušia aj krížové cesty na Veľký piatok, ktoré mali byť vysielané v Kuzmiciach a Kalši cez obecný rozhlas. Spoločne môžeme sledovať krížovú cestu z kostola v Slivníku o 12.00hod.


ROK BOŽIEHO SLOVA V NAŠEJ FARNOSTI


Moji drahí bratia a sestry

Od prvej adventnej nedele (1.12.2019) do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra 2020) slávime rok Božieho Slova. Z tohto dôvodu v tomto ťažkom čase, kedy nemáme možnosť prichádzať do chrámu, naskytá sa nám možnosť ba priam silne ponúka viac sa zamerať na Bibliu. Na Božie slovo, ktoré má užasnú moc a my máme šancu prehĺbiť a viac uvažovať o slovách Stvoriteľa o tajomstve života. "Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca." (Heb 4,12)Ponúkame vám možnosti a myšlienky k uvažovaniu a meditácii nad biblickými textami. Aj v pastierskom liste otcovia biskupi uviedli, že nás k tomu "pobádajú" tri podnety: Prvým je tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Druhým podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je 50. výročie Katolíckej biblickej federácie, ktorej riadnym členom je cez Katolícke biblické dielo aj Slovensko. "Poslaním federácie je šírenie Svätého písma. Prezident federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od tejto Prvej adventnej nedele až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra 2020) v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho slova – a Konferencia biskupov Slovenska tento návrh prijala," uviedli vtedy v pastierskom liste biskupi Slovenska. "Tretím a zároveň najsilnejším podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali. A napokon ustanovuje tretiu nedeľu Cezročného obdobia ako „Nedeľu Božieho slova“ – (najbližšia bude 26. januára 2020)," uviedli biskupi.

 

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Ptnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

               

 

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita

ABÚ Košice, Prot. č. 374/17


 SLOVO OTCA ARCIBISKUPA 

Milí oltárni spolubratia, drahí veriaci,

 

nikto z nás si nepomyslel, že takto budeme prežívať pôstne obdobie, nútení  zostať doma. Nikomu z nás by ani na okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľkú noc zatvorené a bez účasti našich veriacich budeme slúžiť sv. omše.

 

Nevieme, čo nás ešte čaká, ani ako dlho potrvá zápas o skrotenie tohto zákerného a očami neviditeľného záškodníka, ktorý ruinuje zdravie a životy ľudí, zvlášť tých najslabších a najzraniteľnejších, ktorým sme zaviazaní svojou úctou, láskou, starostlivosťou a musíme si ich osobitne chrániť – veď sú to naši rodičia, starí rodičia, príbuzní a priatelia.

 

Mnohí hovoria, a s tým plne súhlasím, že je to čas, ktorý preveruje naše charaktery a naše vzťahy. Poviem otvorene, je to tvrdá skúška, test, aký tu doteraz nebol. Po tieto dni vďaka spravodajstvu médií môžeme vidieť ako na celom svete pribúda infikovaných a ťažko chorých na prístrojoch, ako sú vyčerpaní lekári, zdravotníci, ošetrujúci a mnoho ďalších v rôznych službách. Vnímame bolesť a slzy ľudí, ktorí prišli o svojich drahých. S dojatím pozorujeme toľko obetavosti, dobrovoľníctva, nezištnej pomoci, spolupatričnosti, zomknutia a povzbudenia, že to spolu zvládneme. Tieto skutočné obrazy zo sveta vyzývajú každého z nás prehĺbiť vzťahy priateľstva, obetavej spolupráce a štedrej pomoci a blízkosti. Je to skutočne čas pre svedectvo našej kňazskej viery a lásky.

 

Všetkým na silno utkvel obraz ako pápež František osamelo, s námahou, v pokore a s dôverou kráčal prázdnym priestorom pred bazilikou sv. Petra ku krížu s Ukrižovaným a k ikone Panny Márie. Na záver adorácie vzal do svojich rúk Eucharistického Krista, aby požehnal druhým.

 

Našou úlohou v tomto čase je robiť to isté. Postaviť sa s prosebným srdcom pred Ukrižovaného, zverovať pod ochranu Panny Márie naše farnosti. Prosiť, vyprosovať, modlitbou sprevádzať jeden druhého.  Zvolávajme na seba Božie požehnanie. Myslime tiež na to, že okrem našich modlitieb je potrebná aj viditeľná konkrétna pomoc. Teraz je naliehavý čas pre skutky milosrdenstva, pre tichú službu.

 

Vyprosujem vám duchovnú silu, rozvážnosť, odvahu, vnútorný pokoj, silnú vieru a radosť prameniacu z istoty, že vzkriesený Ježiš je neustále s nami.

 

arcibiskup

 

Prosím kňazov o zverejnenie tohto môjho príhovoru vo farnostiach.

 

Adresa farského úradu:
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Slivník
Majerská 19,
pošta Kuzmice,
076 12

GPS súradnice:
48.597731° S
21.552760° V

Správca farnosti:
PaedDr. Matúš Bašista,
farský administrátor
Výzva na predkladanie ponúk
"Detské ihrisko"
zverejnené: 25/8/2020
Modlitba za našu farnosť
Pane, oživuj v našej farnosti dary Tvojej milosti: Potrebujeme ľudí, ktorí vedia počúvať. Ľudí tvoriacich pokoj, ľudí, ktorí potrebujú spoločenstvo a jednotu, ktorí upokojujú a zmierujú, sú príkladom a hovoria pravdu bez toho, že by zraňovali. Potrebujeme ľudí, z ktorých vyžaruje Tvoj Duch a vzbudzujú nádej, zasadzujú sa nezištne za službu Tebe a Tvojmu kráľovstvu. Pane, daruj nám ľudí schopných presvedčiť druhých, ľudí, ktorí sa modlia a premieňajú modlitbu na činy. Pane, daj, aby sa naša farnosť stávala misijným spoločenstvom, spôsobilým pomáhať Ti v službe pre spásu sveta.
Amen.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky