google-site-verification=-_ZRSCn6734FAxJWCwUrQgDrBI20DQg6Sy_AgHSUq8Q

Farnosť Slivník

SLIVNÍK
Rímskokatolícka farnosť
sv. Jozefa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality vo farnosti

 

ADVENTNÝ KVÍZ

Na sv. Mikuláša

 

1.Aký význam má adventné obdobie?

a) Je to čas na firemné večierky

b) Je to obdobie nakupovania

c) Je to čas duchovnej prípravy na Vianoce

 

2. Čo presne znamená slovo advent?

a) Sviatok

b) Príchod

c) Príprava

 

3.Aká je liturgická farba adventu?

a) Biela

b) Červená

c) Fialová

 

4. Čo je symbolom adventu?

a) Hviezda

b) Zelená vetvička

c) Veniec so štyrmi sviecami

 

5. Čo znamenajú štyri sviece na adventnom venci?

a) Štyri svetové strany

b) Štyri adventné nedele

c) Štyri ročné obdobia

 

6.Ako sa nazýva tretia adventná nedeľa?

a) Gaudete

b) Laudete

c) Laetare

 

7.Aká liturgická farba sa môže používať na tretiu adventnú nedeľu?

a) Zelená

b) Rúžová

c) Biela

 

8.Aký sviatok Panny Márie slávime počas adventu?

a) Nanebovzatie Panny Márie

b) Nepoškvrnené počatie Panny Márie

c) Narodenie Panny Márie

 


9.Ktorý sviatok neslávime počas adventu?

a) Sviatok sv. Ambróza

b) Sviatok Panny Márie Guadalupskej

c) Sviatok sv. Jána, apoštola

 

10.Čo sú roráty?

a) Sv. omše ku cti Panny Márie pred svitaním

b) Večerné modlitby po západe slnka

c) Poludňajšie zvonenie k modlitbe Anjel Pána

 

11.Čo znamenajú slová vstupnej piesne Roráte coeli ?

a) Radujte sa nebesia ...

b) Roste nebesia...

c) Otvorte sa nebesia...

 

12. Ako sa nazýva pobožnosť, ktorá začína 9 dní pre Vianocami?

a) Z Nazaretu do Betlehema

b) Hľadanie prístrešia pre sv. rodinu

c) Cesta za hviezdou

 

13. Ktorú modlitbu sa osobitne modlíme počas adventu?

a) Anjel Pána

b) Pod Tvoju ochranu

c) Zdravas Kráľovná

 

14. Ktorú biblickú postavu nazývame adventným kazateľom?

a) Prorok Jeremiáš

b) Ján Krstiteľ

c) Jozef

 

15. Kedy sa končí advent?

a) 23. decembra, deň pred Štedrým dňom

b) 24. decembra, na Štedrý deň po západe slnka

c) 24. decembra, na Štedrý deň ráno

 

16. Kto bol sv. Mikuláš?

a) Pastier

b) Apoštol

c) BiskupDrahí veriaci, na základe rozhodnutia Vlády SR, od dnešného 

dňa (25.11.2021), vstúpilo do platnosti nariadenie, na 

základe ktorého budú sv. omše bez účasti veriacich až do 

odvolania. V nedeľu bude sv. omša online o 9.00 hod.

z kostola v Slivníku.

S láskou a úctou váš duchovný otec Matúš

POZOR ZMENA- 3.farský deň 2021-BUDE UŽ V SOBOTU 28.8.!!!!!! 

vo dvore farského úradu v Slivníku. 

Samozrejme ak sa nezmenia pandemické podmienky. Začiatok o 11.00 hod. sv. omšou vo dvore. Program začne pri kostole pred dverami kostola kde požehnáme vstupnú bránu(dvere) a nanovo uložíme relikvie sv. Urbana a Severína do bočného oltára. Presunieme sa na faru kde bude sv. omša a potom súťaže pre detí. Zároveň ako obvykle bude súťaž vo varení maďarského guľáša s haluškami, alebo knedlíkom. ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SLIVNÍK V ROKU SV. JOZEFA, patróna našej farnosti

Program:

-       Piatok- 18.00 sv. omša- celebranti- Vdp. Radoslav Gonci, Ján Kocurko (kapláni sídl.KVP Košice a zbor mladých

-       Sobota- 9.45 - 30 minútová meditácia o modlitbe Otčenáš- získanie úplnýchodpustkov

             -10.30- sv. omša- celebrant- Vdp. Martin Novotný (farár Pereš)

-       Nedeľa-10.30-sv.omša-celebrant- Vdp. Jozef Kadlic (duchovný správca Univerzitnéhopastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach)

Predbežná informácia- uvažujeme a samozrejme na základe počasia a pandemických podmienok, že slávnostne sv. omše v sobotu a v nedeľu budú vonku- v priebehu týždňa vás budeme informovať.

Sv. Omše budú v piatok, sobotu a v nedeľu vysielané  on line na našej facebookovej stránke Farnost Slivnik

Rok sv. Jozefa je príležitosťou načerpať Božiu milosť cez odpustky

Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa. Príslušný apoštolský list Patris corde (S otcovským srdcom) podpísal 8. decembra, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870. Pri príležitosti Roka sv. Jozefa pápež František prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí.

Dekrét Apoštolskej penitenciárie s podpismi hlavného peniteciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela je pozvaním pre veriacich využiť obdobie, ktoré potrvá do 8. decembra 2021, na „denné posilňovanie svojho života viery v uskutočňovaní Božej vôle naplno,“ podľa vzoru svätého Jozefa:

„Všetci veriaci tak budú mať možnosť usilovať sa prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov, aby za pomoci sv. Jozefa, hlavy nebeskej rodiny z Nazareta, nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých ľudských a sociálnych súžení, ktoré dnes postihujú súčasný svet.“

Úplné odpustky sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom.

Oficiálny preklad dekrétu budú publikovať jednotlivé miestne cirkvi. Pre stručný obraz možno z jeho obsahu uviesť, že odpustky sa udeľujú napríklad tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi.

Ďalej tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva. Tiež rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť ruženec. Podobne tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná.

Plnomocné odpustky získajú aj veriaci, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra (ad intra a ad extra) a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Ak patria k latinskému obradu, urobia tak Litániami k sv. Jozefovi, v prípade byzantského obradu Akatistom k sv. Jozefovi (alebo jeho časťou), prípadne inou modlitbou k sv. Jozefovi vlastnou ich liturgickej tradícii.

Dekrét predkladá na inšpiráciu postoje iných svätých: Sv. Terézia z Avily považovala sv. Jozefa za ochrancu pre všetky životné okolnosti. Sv. Ján Pavol II. sa vyjadril, že postava sv. Jozefa «vo svetle tretieho kresťanského tisícročia nadobúda pre Cirkev v súčasnosti mimoriadny význam» (Apošt. exhort. Redemptoris custos, 32). 

Úplné odpustky počas dušičiek

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Moji milí,

Keď som nie tak dávno písal, že sme opäť niekde, kde sa zdá, že sme už boli... že predsa je to iné... tak už nie je. Znova sme naspäť. Aj keď podľa najnovšieho rozhodnutia sa bohoslužby môžu konať z nie väčším počtom ako 6 osôb vrátane kňaza a na základe usmernenia arcibiskupského úradu, od dnešného dňa (15.10.2020) budú zatiaľ sväté omše v našej farnosti slúžene až do odvolania iba súkromne - bez prítomnosti veriacich. V nedeľu a prikázaný sviatok budú vysielané  on line na našej facebookovej stránke Farnost Slivnik .Úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň tak, ako boli vyhlásené. Úmysly na ďalšie týždne nájdete na našej web stránke.www.farnostslivnik.sk- . Krsty, sobáše a pohreby je možné naďalej vysluhovať, pri zachovaní platných nariadení a hygienických opatrení s počtom nie väčším ako 6 osôb vrátane kňaza. V prípade vyslúženia sviatosti pomazania chorých, alebo nevyhnutnej sviatosti zmierenia alebo akejkoľvek služby ma môžete kontaktovať.

I keď sme nateraz pripravený o jedinečný zdroj duchovného života a sviatostnej posily, ostávam spojený v modlitbe.

váš farár Matúš

 


BRADA...

Moji drahí, často na vás cez tieto časy CORONY myslím. O to viac, keď som v kostole na svätej omši, vy ma vidíte cez televízor alebo mobil, ale ja vás nie. Je to jedna z najťažších a najsmutnejších chvíľ, pozerať sa do prázdnych lavíc. A tak som premýšľal, ako vám dať najavo, že ste stále v mojom srdci a myslím na vás. Že myslím na to, ako ste sedávali tu v kostole a ja som vám mohol hľadieť do očí. Myslievam na to, ako sa máte, či ste v poriadku a tak mi vzkrsla myšlienka, že vám to dám najavo sám na sebe. A rozhodol som sa. Tým rozhodnutím je moja brada. Moja vlastná. Stále rastie. A cez tieto ťažké chvíle ju neholím. Ona mi pripomína Vás, pri každom pohľade do zrkadla sa nesnažím vidieť seba, ale Vás... a tu nachádzam motiváciu ešte viac sa za vás modliť a obetovať. Veď práve preto ma tu Boh potrebuje a o. arcibiskup poslal. Aby Božia láska a pokoj v tomto spoločenstve rástla aj naďalej. Nie raz je pre mňa strašným bojom to škrabanie, ale nevzdávam sa, práve naopak. Viem, že krásne veci sa nerodia ľahko a preto sa trpezlivo a s pokojom snažím ďalej. Tak ako moja brada stále rastie, tak aj naše srdcia bijú naďalej. Aj keď sme doma. A my sa nevidíme. A to je aj život. Hoci sme doma, život pokračuje ďalej. Ak sa na ten život pozrieme ako na záhon Božích kvetov, tak teda tá brada môže byť jej podobizňou. Ona sa skladá z mnohých chĺpkov. Nie každý je symetrický, nie každý chlp rastie podľa mojich predstáv do určitej strany, či podoby. Ale každý jeden je podstatný k celistvosti. Je to ako Cirkev, aj naše farské spoločenstvo. Každý je dôležitý. Či už sa nachádza niekde  na povrchu, či je nižšie. Či je svetlejší, alebo tmavší. Či rastie a vyzerá, že je rovný alebo krivý. Všetky sú dôležité a podstatné. A na tom záleží. Každý je výnimočný a preto každého Boh miluje špeciálne, ale stále rovnako silno. Aj ja vás mám rád a týmto gestom, som vám to chcel ukázať. Nech už ste akýkoľvek, ste moji a ja sa za vás modlím a myslím na vás. Každý jeden deň. Hoci sa teraz nestretávame, stále tá Božia Cirkev môže rásť – ako moja brada. Lebo hoci nesmieme z bezpečnostných dôvodov navštevovať chrámy a spoločne slúžiť svätú omšu či pobožnosti, máme možnosť budovať Cirkev doma. Vlastné domáce cirkvi a tak v trojjedinom Bohu vytvárame krásny, obrovský a silný celok. Pán iste bude s nami ako doteraz. Drží nad nami svoju ruku a chráni nás. Tak ako v tomto období - ak chceme ísť von nosíme rúško. To je tá ochrana a pomoc proti zákernému vírusu. Aj v duchovnom živote máme ochranné rúcho Nebeskej Matky a Božiu ruku. A preto to dokážeme zvládnuť modlitbou, láskou, pokojom... Tak si pod tým ochranným rúškom Boha pestujme celistvé spoločenstvá. Nech je tá svornosť a láska dlhá, súdržná, ako keby jednoliata v jedno. Nebojme sa ani byť iným, svetlejším, tmavším,, menším, kratším, väčším, krivším. Buďme Božími, buďme jeho vyvolení, jeho výnimoční. Buďme jeho pestovanou bradou, ktorá sa nechá strihať a upravovať do krásy...Božej krásy. A na záver? Veď na brade nezáleží, holím si ju dnes. Záleží na jednej veci- nech sme ľudia, z ktorých má náš Otec v nebi radosť a vtedy budeme mať radosť zo života aj my sami a túto radosť potom dokážeme rozdávať aj iným.

S pozdravom o. Matúš


Viac info nájdete na https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200421028

Modlitba duchovného svätého prijímania

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen

MODLITBA POŽEHNANIA VEĽKONOČNÉHO JEDLA

V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka:

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša:         (11, 9-13)

Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.

          Modlitba              

Zvelebený si, Pane, náš Bože,

Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.

Ďakujeme za Tvoje dary,

ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života.

Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak,

aby sa posilnila naša vzájomná láska

a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.

Skrze Krista, nášho Pána.

 

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš ...

Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária ... (alebo Pod Tvoju ochranu ... )

Modlime sa v čase pandémie:

Všemohúci a milosrdný Bože,

zhliadni na našu bolestnú situáciu;

posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji,

aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť.

Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna,

ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje

v jednote s Duchom Svätým

po všetky veky vekov. Amen.

 

Svätenie veľkonočných jedál- SA RUŠÍ!!!!!! Z dôvodu zákazu vychádzania, ktorý schválila vláda SR. Zároveň sa rušia aj krížové cesty na Veľký piatok, ktoré mali byť vysielané v Kuzmiciach a Kalši cez obecný rozhlas. Spoločne môžeme sledovať krížovú cestu z kostola v Slivníku o 12.00hod.


ROK BOŽIEHO SLOVA V NAŠEJ FARNOSTI


Moji drahí bratia a sestry

Od prvej adventnej nedele (1.12.2019) do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra 2020) slávime rok Božieho Slova. Z tohto dôvodu v tomto ťažkom čase, kedy nemáme možnosť prichádzať do chrámu, naskytá sa nám možnosť ba priam silne ponúka viac sa zamerať na Bibliu. Na Božie slovo, ktoré má užasnú moc a my máme šancu prehĺbiť a viac uvažovať o slovách Stvoriteľa o tajomstve života. "Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca." (Heb 4,12)Ponúkame vám možnosti a myšlienky k uvažovaniu a meditácii nad biblickými textami. Aj v pastierskom liste otcovia biskupi uviedli, že nás k tomu "pobádajú" tri podnety: Prvým je tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Druhým podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je 50. výročie Katolíckej biblickej federácie, ktorej riadnym členom je cez Katolícke biblické dielo aj Slovensko. "Poslaním federácie je šírenie Svätého písma. Prezident federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od tejto Prvej adventnej nedele až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra 2020) v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho slova – a Konferencia biskupov Slovenska tento návrh prijala," uviedli vtedy v pastierskom liste biskupi Slovenska. "Tretím a zároveň najsilnejším podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali. A napokon ustanovuje tretiu nedeľu Cezročného obdobia ako „Nedeľu Božieho slova“ – (najbližšia bude 26. januára 2020)," uviedli biskupi.

 

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Ptnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

               

 

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita

ABÚ Košice, Prot. č. 374/17


 SLOVO OTCA ARCIBISKUPA 

Milí oltárni spolubratia, drahí veriaci,

 

nikto z nás si nepomyslel, že takto budeme prežívať pôstne obdobie, nútení  zostať doma. Nikomu z nás by ani na okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľkú noc zatvorené a bez účasti našich veriacich budeme slúžiť sv. omše.

 

Nevieme, čo nás ešte čaká, ani ako dlho potrvá zápas o skrotenie tohto zákerného a očami neviditeľného záškodníka, ktorý ruinuje zdravie a životy ľudí, zvlášť tých najslabších a najzraniteľnejších, ktorým sme zaviazaní svojou úctou, láskou, starostlivosťou a musíme si ich osobitne chrániť – veď sú to naši rodičia, starí rodičia, príbuzní a priatelia.

 

Mnohí hovoria, a s tým plne súhlasím, že je to čas, ktorý preveruje naše charaktery a naše vzťahy. Poviem otvorene, je to tvrdá skúška, test, aký tu doteraz nebol. Po tieto dni vďaka spravodajstvu médií môžeme vidieť ako na celom svete pribúda infikovaných a ťažko chorých na prístrojoch, ako sú vyčerpaní lekári, zdravotníci, ošetrujúci a mnoho ďalších v rôznych službách. Vnímame bolesť a slzy ľudí, ktorí prišli o svojich drahých. S dojatím pozorujeme toľko obetavosti, dobrovoľníctva, nezištnej pomoci, spolupatričnosti, zomknutia a povzbudenia, že to spolu zvládneme. Tieto skutočné obrazy zo sveta vyzývajú každého z nás prehĺbiť vzťahy priateľstva, obetavej spolupráce a štedrej pomoci a blízkosti. Je to skutočne čas pre svedectvo našej kňazskej viery a lásky.

 

Všetkým na silno utkvel obraz ako pápež František osamelo, s námahou, v pokore a s dôverou kráčal prázdnym priestorom pred bazilikou sv. Petra ku krížu s Ukrižovaným a k ikone Panny Márie. Na záver adorácie vzal do svojich rúk Eucharistického Krista, aby požehnal druhým.

 

Našou úlohou v tomto čase je robiť to isté. Postaviť sa s prosebným srdcom pred Ukrižovaného, zverovať pod ochranu Panny Márie naše farnosti. Prosiť, vyprosovať, modlitbou sprevádzať jeden druhého.  Zvolávajme na seba Božie požehnanie. Myslime tiež na to, že okrem našich modlitieb je potrebná aj viditeľná konkrétna pomoc. Teraz je naliehavý čas pre skutky milosrdenstva, pre tichú službu.

 

Vyprosujem vám duchovnú silu, rozvážnosť, odvahu, vnútorný pokoj, silnú vieru a radosť prameniacu z istoty, že vzkriesený Ježiš je neustále s nami.

 

arcibiskup

 

Prosím kňazov o zverejnenie tohto môjho príhovoru vo farnostiach.

 

Adresa farského úradu:
Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Slivník
Majerská 19,
pošta Kuzmice,
076 12

GPS súradnice:
48.597731° S
21.552760° V

Správca farnosti:
PaedDr. Matúš Bašista,
farský administrátor
Výzva na predkladanie ponúk
"Detské ihrisko"
zverejnené: 25/8/2020
Modlitba za našu farnosť
Pane, oživuj v našej farnosti dary Tvojej milosti: Potrebujeme ľudí, ktorí vedia počúvať. Ľudí tvoriacich pokoj, ľudí, ktorí potrebujú spoločenstvo a jednotu, ktorí upokojujú a zmierujú, sú príkladom a hovoria pravdu bez toho, že by zraňovali. Potrebujeme ľudí, z ktorých vyžaruje Tvoj Duch a vzbudzujú nádej, zasadzujú sa nezištne za službu Tebe a Tvojmu kráľovstvu. Pane, daruj nám ľudí schopných presvedčiť druhých, ľudí, ktorí sa modlia a premieňajú modlitbu na činy. Pane, daj, aby sa naša farnosť stávala misijným spoločenstvom, spôsobilým pomáhať Ti v službe pre spásu sveta.
Amen.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky